Selecteer een pagina

algemene voorwaarden

MK Facility Management

Uw interim facility professional

Algemene Voorwaarden

MK Facility management algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MKFM

 

Artikel 1.       Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MK Facility Management (“MKFM”) en een opdrachtgever en/of diens klant waar(voor) MKFM tewerk wordt gesteld, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MKFM, waarvan voor de uitvoering door MKFM derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van opdrachtgever en/of diens klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. MKFM en de opdrachtgever en/of diens klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien MKFM niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MKFM in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2.       Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van MKFM zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. MKFM kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever en/of diens klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, parkeer- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is MKFM daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MKFM anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht MKFM niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3.      Uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever en/of diens klant MKFM een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. MKFM zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. MKFM heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien door MKFM of door MKFM ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever en/of diens klant of een door de opdrachtgever en/of diens klant aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever en/of diens klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. De opdrachtgever en/of diens klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MKFM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever en/of diens klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MKFM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MKFM zijn verstrekt, heeft MKFM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever en/of diens klant in rekening te brengen. MKFM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MKFM is uitgegaan van door de opdrachtgever en/of diens klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever en/of diens klant, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen uurtarief worden verhoogd maar nimmer verlaagd. MKFM zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever en/of diens klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is MKFM gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door MKFM en de opdrachtgever en/of diens klant akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van MKFM op en is voor de opdrachtgever en/of diens klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan MKFM een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 9. Indien de opdrachtgever en/of diens klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens MKFM gehouden is, dan is de opdrachtgever en/of diens klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van MKFM daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Indien MKFM met de opdrachtgever en/of diens klant een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is MKFM niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever en/of diens klant in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Artikel 4.      Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. MKFM is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever en/of diens klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst MKFM ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever en/of diens klant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever en/of diens klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever en/of diens klant niet langer van MKFM kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is MKFM bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MKFM kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MKFM op de opdrachtgever en/of diens klant onmiddellijk opeisbaar. Indien MKFM de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien MKFM tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever en/of diens klant toerekenbaar is, is MKFM gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de opdrachtgever en/of diens klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MKFM gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever en/of diens klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MKFM, zal MKFM in overleg met de opdrachtgever en/of diens klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever en/of diens klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MKFM extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever en/of diens klant in rekening gebracht. De opdrachtgever en/of diens klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever en/of diens klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever en/of diens klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het MKFM vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van MKFM op de opdrachtgever en/of diens klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de opdrachtgever en/of diens klant een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever en/of diens klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5.      Overmacht

 1. MKFM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever en/of diens klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MKFM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MKFM niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MKFM of van derden daaronder begrepen. MKFM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat MKFM haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. MKFM kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is MKFM gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever en/of diens klant.
 4. Voor zover MKFM ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MKFM gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever en/of diens klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6.      Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MKFM aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door MKFM aangegeven. MKFM is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de opdrachtgever en/of diens klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever en/of diens klant van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever en/of diens klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever en/of diens klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. MKFM heeft het recht de door opdrachtgever en/of diens klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. MKFM kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever en/of diens klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. MKFM kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De opdrachtgever en/of diens klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MKFM verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever en/of diens klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de opdrachtgever en/of diens klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever en/of diens klant. Het verzuim van de opdrachtgever en/of diens klant die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien MKFM echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de opdrachtgever en/of diens klant geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever en/of diens klant), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever en/of diens klant worden verhaald. De opdrachtgever en/of diens klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7.      Eigendomsvoorbehoud

 1. De door in het kader van de overeenkomst MKFM geleverde diensten en documenten blijven eigendom van MKFM totdat de opdrachtgever en/of diens klant alle verplichtingen uit de met MKFM gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door MKFM geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever en/of diens klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De opdrachtgever en/of diens klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van MKFM veilig te stellen.
 4. Voor het geval MKFM haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever en/of diens klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan MKFM en door MKFM aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MKFM zich bevinden en deze terug te nemen.

 

Artikel 8.      Onderzoek en klachten

 1. De opdrachtgever en/of diens klant is gehouden de geleverde diensten en documenten te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever en/of diens klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 2. Eventuele klachten dienen binnen zeven dagen na oplevering schriftelijk aan MKFM te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat MKFM in staat is adequaat te reageren. De opdrachtgever en/of diens klant dient MKFM in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien de opdrachtgever en/of diens klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever en/of diens klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde diensten en hetgeen waartoe hij MKFM opdracht gegeven heeft.
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van MKFM daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever en/of diens klant.
 5. Voor al het gereclameerde vanaf 7 dagen na einde van de opdracht, zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de opdrachtgever en/of diens klant in rekening gebracht worden.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, is de verjaringstermijn van alle klachten, vorderingen en verweren jegens MKFM en de door MKFM bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, gelijk aan 7 dagen na einddatum van de opdracht.

 

Artikel 9.      Aansprakelijkheid

 1. Indien MKFM aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. MKFM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MKFM is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever en/of diens klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien MKFM aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MKFM beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van MKFM is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. MKFM is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MKFM aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MKFM toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever en/of diens klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. MKFM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MKFM of haar ondergeschikten.

 

Artikel 10.    Vrijwaring

 1. De opdrachtgever en/of diens klant vrijwaart MKFM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MKFM toerekenbaar is. Indien MKFM uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever en/of diens klant gehouden MKFM zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever en/of diens klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is MKFM, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van MKFM en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever en/of diens klant.

 

Artikel 11.    Intellectuele eigendom

 1. MKFM behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. MKFM heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever en/of diens klant ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 12.    Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MKFM partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van MKFM is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft MKFM het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 13.    Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met MKFM.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.